081-7093043

(ในวันและเวลาราชการ)

Carousel Image
Image

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย และนำไปพัฒนา ต่อยอดงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการและเกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง
3) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Speaker)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4) Conference Tour

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์การอาหาร สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนคอมพิวเตอร์ สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสอน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอบุคคลทั่วไป
ลงทะเบียนล่วงหน้า
(EARLY BIRD RATE)
(1 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2566)

2,000 บาท

ลงทะเบียนปกติ
(NORMAL RATE)
(11 – 20 พฤษภาคม 2566)

2,500 บาท

ผู้นำเสนอนักเรียนและนักศึกษา
ลงทะเบียนล่วงหน้า
(EARLY BIRD RATE)
(1 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2566)

1,500 บาท

ลงทะเบียนปกติ
(NORMAL RATE)
(11 – 20 พฤษภาคม 2566)

2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมทั่วไป (ไม่นำเสนอผลงาน)
ลงทะเบียนล่วงหน้า
(EARLY BIRD RATE)
(1 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2566)

1,000 บาท

ลงทะเบียนปกติ
(NORMAL RATE)
(11 – 20 พฤษภาคม 2566)

1,500 บาท

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมายเลขบัญชี 821-277684-3
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ประตูช้างเผือก

การแจ้งชำระเงิน

1 ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
2 คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
3 กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
4 รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน